ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 60 ถึง 15 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบปลายภาค
ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ
08 มี.ค. 60 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

05 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือเครือข่ายปะทิว 1
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เครือข่ายปะทิว 1
ณ ณ โรงเรียนบ้านคอกม้า
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านคอกม้า
02 มี.ค. 60 ถึง 02 ก.พ. 60 การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5
การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (ภาษาไทย)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)