กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมภพ มีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
2555 มัธยมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎณ์บำรุง) ครูผู้ช่วย
2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล