กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปทุมมา ใจสวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ประถมศึกษา โรงเรียนนิรมลชุมพร
2554 มัธยมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
2558 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2558 - 2561 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ครูอัตราจ้าง
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล