โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ครูระดับชั้น ป.1-3

นางผ่องศรี แพ่งยัง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเยาวเรศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอินรวีย์ นิลวิเชียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสายสุดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปทุมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนุสมน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุทธรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2