โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ครูระดับชั้น ป.1-3

นางผ่องศรี แพ่งยัง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนาภรณ์ ใกล้ชิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอินรวีย์ นิลวิเชียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปทุมมา ใจสวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเยาวเรศ สุทธิช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสมภพ มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรวีย์ วิระวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3