ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางผ่องศรี แพ่งยัง
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ อามานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอินรวีย์ นิลวิเชียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3