ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปทุมมา ใจสวย
ครูผู้ช่วย

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2