ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนุสมน ตุกวุ่น
ครู คศ.2

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2