ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณิชานันท์ ประดับการ
ครู คศ.1

นางสาวชญาณี ธราพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2