ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางธัญญลักษณ์ ทองหยาด
ครู คศ.3

นายปริญญา บัวเสถียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2