โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ครูระดับชั้น ป.4-6

นายปริญญา บัวเสถียร
ครู คศ.1
หัวหน้าครูระดับชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญานี ธราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายพศวีร์ อินทะโร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฑีรณัท ขันนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1