โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ครูระดับชั้น ป.4-6

นายปริญญา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูระดับชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมลรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวฑีรณัฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณิชานันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชญานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางหทัยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1