กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเยาวเรศ สุทธิช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3