กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ