กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเยาวเรศ สุทธิช่วย
ครู คศ.1