ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 85858
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .pdf 70125
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .doc 70128
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 pdf 70130
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 doc 70129
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 pdf 70133
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 doc 70132
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.pdf 67730
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.doc 67729
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.pdf 67730
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.doc 67730
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .pdf 70103
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .doc 70098
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.pdf 67727
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.doc 67729
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .pdf 70098
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .doc 70100
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) pdf 70129
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) doc 70134
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) pdf 70131
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) doc 70128
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) pdf 70134
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) doc 70135
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.pdf 67734
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.doc 67727
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 2 70137
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 1 70130
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 doc 70130
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 pdf 70129
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 doc 70127
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 67736
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 67734
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 70135
SAR-ปี-2561-รายงาน-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.72 KB 85079
SAR-ปี-2561-ส่วนหน้า-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.69 KB 85437
SAR-ปี-2561-ปก-อนุบาลปะทิว-ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 85209
SAR-ปี-2560-ภาคผนวก-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.72 KB 85023
SAR-ปี-2560-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 85125
SAR-ปี-2559-ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.12 KB 85016
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.09 KB 84896
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.26 KB 85252
SAR-ปี-2559-ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.76 KB 84939
รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564
รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 70106