คณะผู้บริหาร

นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา