กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางผ่องศรี แพ่งยัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายปริญญา บัวเสถียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2