กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผ่องศรี แพ่งยัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปริญญา บัวเสถียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2