กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปทุมมา ใจสวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1