กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิชานันท์ ประดับการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปทุมมา ใจสวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2