กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิชานันท์ ประดับการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์