โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุทธรัตน์ อินทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปทุมมา ใจสวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสายสุดา มากสาขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1