กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกวัล ดิษฐลำภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางแสงอาทิตย์ เรืองแสง
ครู คศ.1