กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพศวีร์ อินทะโร
ครูผู้ช่วย

นายไกวัล ดิษฐลำภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมภพ มีสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1