กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพศวีร์ อินทะโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมภพ มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชีวธันย์ วรชิตธนไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2