โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพศวีร์ อินทะโร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายไกวัล ดิษฐลำภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมภพ มีสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1