กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกวัล ดิษฐลำภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมภพ มีสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายพศวีร์ อินทะโร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1