กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรสา พรมโยชน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเดือนฉาย นิราศคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3