กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธัญญลักษณ์ ทองหยาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุสมน ตุกวุ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3