กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรสา ส่งถึง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเดือนฉาย นิราศคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3