ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเปลี่ยนครุธานโอวาส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2449 - พ.ศ.2457
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม ศรีสังกาส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2457 - พ.ศ.2467
ชื่อ-นามสกุล : นายเกล้า ชุมถาวร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467 - พ.ศ.2474
ชื่อ-นามสกุล : นายยก เกษริน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2474 - พ.ศ.2476
ชื่อ-นามสกุล : นายพร เวชชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2476 - พ.ศ.2478
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ศรีพักตร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 - พ.ศ.2481
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญ รักษาราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481 - พ.ศ.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายจันโท ทิพย์คีรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485 - พ.ศ.2500
ชื่อ-นามสกุล : นายประลอง ชุมเกษียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500 - พ.ศ.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย มัยกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอนงค์ สังฆะสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน