ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2555-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย มัยกูล
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -2555