กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิติพร ขาวปลั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชญาณี ธราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนาภรณ์ ใกล้ชิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2