กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิมลสิริ กาละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชญาณี ชราพร