กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวชญาณี ธราพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2