กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฑีรณัท ขันนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1