กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
ครู คศ.3

นางสาวฑีรณัท ขันนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2