โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฑีรณัท ขันนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1