ปฐมวัย

นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวจงกลณี ศรีลินลี่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางธนพรรณ มือสันทัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอรอุมา นันชม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2