คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : n_n_oo@hotmail.com

นางสาวอรอุมา นันชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัญชลิกา ทองไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางธนพรรณ มือสันทัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3