คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรอุมา นันชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัญชลิกา ทองไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางธนพรรณ มือสันทัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3