โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
คณะผู้บริหาร

นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางผ่องศรี แพ่งยัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางธัญญลักษณ์ ทองหยาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางจิราภรณ์ อามานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนันทวัฒน์ สุหุโล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป