คณะผู้บริหาร

นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจีราพร สงวนชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางผ่องศรี แพ่งยัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นางสาวฑีรณัท ขันนาค
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป