คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เครื่องราช : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุดรธานี ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านถ้ำธง จังหวัดชุมพร ครู
โรงเรียนวัดดอนยาง จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล