นักการภารโรง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : บุญฤทธิ์ จินดาพรหม
ตำแหน่ง : ช่างปูน ๔
วุฒิการศึกษา : ม.๖
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
๓๐ ม.ทะเลทรัพย์ อ. ปะทิว จ.ชุมพร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล